Notícies

Carta d’adhesió a la Campanya d’Interrupció d’actuacions de caça

RESOLUCIÓ ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori
de Catalunya.

RESUM LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo

Comunicat en relació a la suspensió dels processos electorals

El Departament d'Agricultura notifica a la Federació Catalana de Caça com
s'actuarà en cas de sol·licituds d'actuacions per danys fins que s'acabi
l'Estat d'Alarma

Pàgines

Go to top