Història

La Federació Espanyola de Caça va crear-se per decret el 12 de juny de 1940, pel Consell Superior d'Esports, sent president el Sr. Joaquín España Cantos. El 29 de setembre es va fer el primer acte a Madrid. Posteriorment, també per decret, la FEC es va organitzar territorialment amb les Federacions Regionals de Caça, les quals eren delegacions d'aquesta, sense personalitat jurídica. Catalunya es va denominar Tercera Federació Regional de Caça i comprenia Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta, va ser la predecessora de la Federació Catalana de Caça. L'any 1970, amb la nova llei, es creen 52 delegacions (una a cada província) amb un President i sense personalitat jurídica. Aquestes, més les delegacions insulars, van constituir l'Assemblea de la Federació Espanyola, juntament amb representants d'esportistes, àrbitres, jutges i preparadors. El President de la Federació seguia sent designat pel Consell Superior d'Esports, i els Presidents de les delegacions provincials eren proposats pel governador civil. A la dècada dels 70 els caçadors catalans van començar a reivindicar una Federació Catalana amb personalitat jurídica pròpia. L'any 1976 es va dissenyar l'actual escut de la Federació Catalana. Però no va ser fins l'any 1980 que es van transmetre les competències en matèria d’esport i caça a la Generalitat de Catalunya.

La Federació Catalana de Caça va ser la primera a crear-se a partir del Decret de constitució de les Federacions Autonòmiques, l’any 1981. El President, el Sr. Francesc Ordeig Terricabres va convertir-se en el primer President de Federació Autonòmica d'Espanya.

PRESIDENTS FEDERACIÓ PROVINCIAL DE CAÇA A LLEIDA

- Santiago Jené Egea (Procurador) fins al 1972

- Tomàs Viladegut Ardebol 17-02-1972 a juny de 1977

- Alejandro Pascual Tomàs juny de 1972 a 1981

- Ramon Mayench Calvet 1981 fins al 2007

 - Josep Maria Baró Vidal 2008-2012

- Jaume Teixidó Camí 2012 fins l'actualitat.

Go to top